Regulamin

§1. DEFINICJE

 1. Serwis internetowy / Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem dowolnycel.pl
 2. Administrator Serwisu - AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice_Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem 0000576555. REGON 362516186, NIP 9542758519.
 3. Regulamin - regulamin Serwisu internetowego ustanowiony przez Administratora Serwisu.
 4. Użytkownik - dowolna osoba korzystająca z usług oferowanych przez Administratora Serwisu, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Partner - oznacza instytucje finansowe współpracujące z Administratorem Serwisu, w szczególności banki i firmy pożyczkowe.
 6. Usługa - usługa oferowana za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 7. Formularz - formularz personalny zawierający Dane Użytkownika umieszczony w Serwisie, poprzez który Użytkownik składa Wniosek.
 8. Dane Użytkownika / Dane – dane osobowe Użytkownika podane na Formularzu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, pesel, kod pocztowy
 9. Wniosek - zapytanie Użytkownika złożone poprzez Serwis internetowy za pomocą Formularza o dobranie optymalnego z punktu widzenia Administratora Serwisu produktu.
 10. Kredyt – pomoc finansowa udzielona Użytkownikowi przez instytucję finansową (bank, firmę pożyczkową).
 11. Przeglądarka internetowa - program wykorzystywany przez Użytkownika do korzystania z Serwisu internetowego (np. Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari).
 12. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pomocą Serwisu internetowego Administrator Serwisu świadczy Usługę polegającą na zbieraniu Formularzy uzupełnianych przez Użytkowników (tj. osoby zainteresowane Kredytem) i przekazywaniu ich Partnerom, tj. instytucjom finansowym, w szczególności bankom i firmom pożyczkowym.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz dowolnej Przeglądarki internetowej.
 3. W chwili wysłania Wniosku Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się z jego treścią. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 4. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem Umowy.
 5. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Administrator Serwisu może odmówić Użytkownikowi możliwości skorzystania z Usługi.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego i jest dostępny pod adresem http://dowolnycel.pl/regulamin.htm
 7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, do momentu odstąpienia od Umowy Użytkownika lub Administratora Serwisu albo rezygnacji Użytkownika z Usługi.

§3. OPIS USŁUGI

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania danych przez Administratora Serwisu z Formularza uzupełnionego na stronie dowolnycel.pl
 2. Przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem jest świadczenie Usługi.
 3. Usługa polega na zbieraniu Danych Użytkownika za pomocą Formularza umieszczonego w Serwisie internetowym, od osób zainteresowanych Kredytem:
  1. • i przekazywaniu ich Partnerom, wraz ze wszystkimi niezbędnymi zgodami na przetwarzanie danych Użytkownika; dane osobowe będą przetwarzane przez Partnerów w celach marketingowych,
  2. • w celu wysyłania newsletterów reklamowych przez Administratora Serwisu (w imieniu własnym i na zlecenie innych firm współpracujących z Administratorem Serwisu) na wskazany w Formularzu adres e-email, realizowanych na podstawie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz zgody na używanie przez Administratora Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
  3. • i kontaktu w celu przedstawienia oferty marketingowej Administratora Serwisu lub Partnerów na wskazany w Formularzu nr telefonu Użytkownika, realizowanego na podstawie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz zgody na używanie przez Administratora Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 4. Lista Partnerów współpracujących z Administratorem Serwisu znajduje się na stronie: https://leadmax.pl/lista-podmiotow
 5. Użytkownik potwierdza zainteresowanie Kredytem uzupełniając Dane na Formularzu, zaznaczając zgody niezbędne do realizacji Usługi i klikając przycisk potwierdzający wysłanie danych.
 6. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem Danych uzupełnionych w Formularzu w Serwisie internetowym.
 7. Użytkownik, przed wysłaniem Formularza, może się zapoznać z wysokością Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO), wyliczanej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku do Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715, z późn. zmianami), umieszczonej na stronie dowolnycel.pl
 8. Do świadczenia Usługi wymagane jest podanie wszystkich Danych Użytkownika, zaznaczenie wszystkich niezbędnych zgód i kliknięcie przycisku potwierdzającego wysłanie danych. Zaznaczenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi.
 9. Kliknięcie przycisku potwierdzającego wysłanie danych przy jednoczesnym podaniu poprawnych Danych Użytkownika i zaznaczeniu niezbędnych zgód, powoduje zapisanie Danych Użytkownika po stronie Administratora Serwisu.
 10. Administrator Serwisu nie udziela Kredytów, nie działa w imieniu instytucji finansowych oraz nie uczestniczy w zawieraniu i realizacji umów zawartych pomiędzy Użytkownikami a Partnerami.
 11. Podanie Danych przez Użytkownika i wysłanie Formularza jest bezpłatne dla Użytkownika i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kredytowej z Partnerem, któremu Dane zostały przekazane, ani też nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
 12. Użytkownik może zrezygnować z Usługi. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §10.

§4. PRZEKAZANIE DANYCH PARTNEROM

 1. Administrator Serwisu, w ramach świadczenia Usługi, po zebraniu niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, udostępnia Dane Użytkownika Partnerom.
 2. Administrator Serwisu podejmuje decyzje o przekazaniu Danych Użytkownika z Partnerami, na podstawie danych produktów finansowych przedstawionych mu przez danego Partnera. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność, kompetentność oraz zgodność z obowiązującym prawem.
 3. Od momentu udostępnienia Danych Użytkownika danemu Partnerowi, Partner staje się administratorem danych osobowych Użytkownika.
 4. Administrator Serwisu nie jest stroną umowy kredytu.
 5. Administrator Serwisu nie reprezentuje żadnej ze stron podczas zawierania umowy kredytu.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powstałych szkód w wyniku niezgodnego z Regulaminem i prawem zachowania Użytkownika, a w szczególności podania nieprawdziwych danych osobowych bądź podania danych osób trzecich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych wynikłych z tego tytułu, a w szczególności roszczeń skierowanych w stronę Administratora Serwisu przez osoby trzecie, których dane zostały użyte.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Administrator Serwisu posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze.

§6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

 1. Administrator Serwisu przetwarza następujące dane techniczne dotyczące Użytkownika:
  1. • oznaczenia identyfikujące nadawane na podstawie danych podanych w formularzu,
  2. • oznaczenia identyfikujące adres IP oraz system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. • informacje o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania z usług Serwisu internetowego,
  4. • informacje o skorzystaniu z zaproponowanych Użytkownikowi przez Administratora Serwisu Usług,
  5. • informacje o chęci skorzystania z dodatkowych Usług oferowanych przez Partnerów.
 2. Korzystanie z usług Serwisu internetowego wymaga jednorazowej zgody na przechowywanie przez Serwis informacji w postaci tzw. cookies (ciasteczka). Są to małe pliki przechowujące dane Serwisu niezbędne do jego poprawnego działania. Pliki te nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie ingerują w integralność systemu, nie służą do instalacji bądź deinstalacji jakichkolwiek programów. Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies poprzez skorzystanie z narzędzi dostępnych w używanej przez niego Przeglądarce internetowej.
 3. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania cookies określa Polityka prywatności http://dowolnycel.pl/polityka-prywatnosci.htm

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Dane podane w Formularzu przez Użytkownika Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane zostały bezprawnie wykorzystane przez Użytkownika.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 4. Parametry oferty wskazane w Serwisie internetowym mają charakter informacyjny, są oparte o informacje udostępniane przez Partnerów i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Partnerów.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Partnerów, którym Dane zostały udostępnione, chyba że sam te dane przetwarza i tylko w takim zakresie.
 6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść postanowień umowy kredytu, którą Użytkownik zawiera bezpośrednio z Partnerem.
 7. Administrator Serwisu wyłącza swoją odpowiedzialność również z chwilą, gdy oferta przedstawiona przez Partnerów, z którymi współpracuje, nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715, z późn. zmianami).
 8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niekorzystne skutki decyzji podjętych przez Użytkowników Serwisu.
 9. Administrator Serwisu zastrzega, że Usługi świadczone przez niego w żadnym stopniu nie mają charakteru doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, zaś Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu zobowiązania wobec wybranej instytucji, obowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z warunkami, regulaminem oraz wszelką dokumentacją, którą zobowiązany jest zaakceptować podczas zawierania umowy.
 10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami oraz rozwiązania umowy z obecnymi bez obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą przetwarzania Danych Użytkownika przez Administratora Serwisu jest wykonanie Umowy.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie internetowym jest Administrator Serwisu.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie internetowym odbywa się w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 4. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Serwisu w celu realizacji Usługi będącej przedmiotem Umowy.
 5. Użytkownik podając dane osobowe wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi przez Administratora Serwisu.
 6. Dane Użytkownika udostępniane są Partnerom. Mogą zostać udostępnione także innym podmiotom niż określonym w §3 ust. 4, na podstawie stosownej zgody.
 7. Administrator serwisu przekazuje Partnerowi dane osobowe Użytkownika tylko i wyłącznie do przetwarzania w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody. Administrator Serwisu zastrzega, że nie ma wpływu na sposób wykorzystania danych osobowych przez swoich Partnerów oraz nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania przez Partnera.
 8. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla zabezpieczenia dowodów w sprawie dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 9. Użytkownik, który pozostawił dane w Serwisie jest w każdej chwili uprawniony do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych. Ma prawdo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

§9. REKLAMACJE

 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego oferowane były jak najlepszej jakości. Jednakże w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że nie jest z nich zadowolony, może złożyć pisemną reklamację wysyłając ją na adres
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. Należy także w sposób wyczerpujący opisać przyczynę złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia, przy czym Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego okresu w przypadkach, gdy wyjaśnienie reklamacji wymagałoby bardziej specjalistycznej wiedzy, o czym Administrator Serwisu niezwłocznie poinformuje Użytkownika składającego reklamację.
 4. Decyzja Administratora Serwisu jest ostateczna i wiążąca i zostanie wysyłana w formie e-mail na adres, z którego reklamacja została złożona.
 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§10. REZYGNACJA Z USŁUGI I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik nie może odstąpić od zawartej Umowy, zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2011 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827, z późn., zmianami). Usługa zostaje wykonana niezwłocznie po otrzymaniu danych przez Administratora Serwisu.

§11. PRAWA AUTORSKIE

 1. Materiały zamieszczone w Serwisie internetowym są chronione prawem autorskim, w szczególności; teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu, znaki towarowe, dokumenty. Stanowią one własność Administratora Serwisu lub jego Partnerów.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania i respektowania praw autorskich.
 3. Użytkownik może wykorzystywać zawartość Serwisu tylko dla użytku osobistego, wszelka inna działalność musi zostać zaakceptowana przez Administratora Serwisu.
 4. Komercyjne wykorzystywanie informacji zawartych w Serwisie jest zabronione.
 5. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania materiałów, których właścicielem jest Administrator Serwisu, sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów prawa.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i inne przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora Serwisu.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie http://dowolnycel.pl/regulamin.htm
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018
 5. Archiwalne wersje regulaminu są dostępne poniżej:
  1. regulamin obowiązujący do dnia 24.05.2018
  2. regulamin obowiązujący do dnia 02.04.2018
Tak, zgadzam się.
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Dlaczego nas
opuszczasz?
Dziękujemy za Twój poświęcony czas.
Przykro nam, że nasza oferta nie spełniła Twoich oczekiwań. Mamy nadzieję, że w przyszłości do nas powrócisz.